Metzeler

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ข้อมูลด้านกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (เรียกว่า "นโยบายความเป็นส่วนตัว") ได้รับการปรับปรุงล่าสุดและมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

1.1 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญสูงสุดต่อเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีความครอบคลุมและถูกร่างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลซึ่งรวบรวมหรือจัดเก็บมาจากคุณ วิธีที่เราใช้ข้อมูล วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น วิธีที่เราจัดการกับข้อมูลที่เราถือครองอยู่ และวิธีที่คุณสามารถติดต่อเราได้

1.2 Pirelli Tyre S.p.A. มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี รหัสทางการเงิน, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และทะเบียนการค้า เลขที่ 07211330159 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Pirelli", "เรา", หรือ "ของเรา" ตามความเหมาะสม) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น "ผู้ควบคุม" ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 3

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

2.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลตามระเบียบ EU 679/2016 ของรัฐสภายุโรปและตามกฎข้อบังคับของรัฐสภาลงวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2016 เป็นสำคัญ เพื่อการคุ้มครองบุคคลธรรมดาอันว่าด้วยเรื่องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและอิสระในการโยกย้ายข้อมูลดังกล่าว (เรียกอีกอย่างว่า "GDPR") รวมทั้งข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวคุณ อันหมายรวมถึง ชื่อและนามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, เมือง, ประเทศ, รัฐ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล และอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล")

ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา
2.2 คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณให้กับเราโดยการกรอกแบบฟอร์มที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา และ/หรือเมื่อคุณร้องขอให้เราติดต่อ และ/หรือในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราอาจรวมถึง ชื่อ วันที่และสถานที่เกิดของคุณ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรา หรือเมื่อคุณติดต่อเรา

2.3 เราอาจจัดเก็บ ชื่อของคุณ ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ตามภูมิลำเนา และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรา สอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนยาง หรือเมื่อคุณติดต่อเรา

ข้อมูลทางเทคนิค
2.4 เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบราเซอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ ที่คุณใช้เพื่อค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมและติดตั้งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เรียกว่า "คุกกี้" และอื่น ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะเดียวกัน (ต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า "คุกกี้") ซึ่งถูกนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งคุกกี้ที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้จะช่วยให้เราสามารถรับรู้ว่าเป็นเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้อาจจัดเก็บข้อมูลที่จำแนกเฉพาะบุคคล เช่น การตั้งค่าของผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ สำหรับข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดอ่านในหัวข้อ 2.3 เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ต่างๆของเรา เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ ที่คุณใช้เพื่อค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมและติดตั้งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เรียกว่า "คุกกี้" และอื่น ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะเดียวกัน (ต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า "คุกกี้") ซึ่งถูกนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆของเราอีกครั้งคุกกี้ที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้จะช่วยให้เราสามารถรับรู้ว่าเป็นเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้อาจจัดเก็บข้อมูลที่จำแนกเฉพาะบุคคล เช่น การตั้งค่าของผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในน โยบายคุกกี้ของเรา.

2.5 สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราโปรดดูที่นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(i) อนุญาตให้คุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา

(ii) การช่วยเหลือตามคำร้องขอของคุณ

(iii) นำเสนอข้อมูลตามที่คุณได้ร้องขอไว้ อันประกอบด้วยตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือ บริการใหม่ของ Pirelli

(iv) ให้สิทธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม, งานอีเวนต์, เงินเปิดตัว หรือการประกวดแข่งขัน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 3. นี้เป็นไปเพื่อตอบสนองตามคำร้องขอของคุณ ดั้งนั้นจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมเพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณก่อน

3.2 Pirelli อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในข้อที่ 7. และจำต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

3.3 การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อที่ 3. นี้ ในกรณีที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเราจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้:

(a) กลุ่มบริษัทในเครือ Pirelli : ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับ Pirelli & C. S.p.A. และ/หรือ บริษัทในเครือใด ๆ ที่ดำเนินงานอยู่ในทวีปยุโรป

(b) บุคคลที่สาม (ผู้ให้บริการ, ผู้จัดหาสินค้า) เป็นผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คุณได้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานอีเวนต์ งานเปิดตัว หรือการประกวดแข่งขัน นอกจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทประกันภัยที่ได้รับมอบหมายโดย Pirelli บุคคลที่สามเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการรักษาข้อมูลเป็นความลับ และภายใต้ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่ห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลที่เราจัดเตรียมให้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตจากคุณก่อน การกระทำการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้จะกระทำได้ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

(c) ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีที่เราอาจถูกเรียกร้องให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล, หมายศาล, หน่วยงานสืบสวนของรัฐบาล หรือตามที่กฎหมายกำหนด เราขอสงวนสิทธ์ในการให้ข้อมูลต่อหน่วยงานดังกล่าวในกรณีใด ๆ ก็ตามที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าไม่ใช่การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้เป็นการละเมิดต่อข้อกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อการเปิดเผยนั้นมีเหตุอันควรให้เราเชื่อได้ว่าเป็นไปเพื่อการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของทั้งผู้อื่นและของเราเองหรือเพื่อสืบค้น ป้องกัน หรือเพื่อการแก้ปัญหาในด้านการอำพรางที่อยู่ ข้อมูลความปลอดภัย หรือข้อมูลด้านเทคนิค

(d) ธุรกรรมทางธุรกิจ ในกรณีที่เรามีความประสงค์ที่จะขายกิจการ หรือโอนกรรมสิทธิ์ผู้ถือหุ้น หรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดของ กิจการ การดำเนินงาน หรือบริการใด ๆ ในบริษัทของเราให้กับบุคคลที่สาม เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อผู้ที่ประสงค์จะซื้อทั้งก่อนและหลังการซื้อกิจการ เราจะดำเนินการดังกล่าวให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งในกรณีที่การขายสำเร็จลุล่วงซึ่งเราจะกำหนดอีกฝ่ายยอมรับในข้อตกลงเพื่อผูกพันตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และมีสิทธิ์ในการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะเดียวกันกับเรา ในกรณีที่การขายไม่สำเร็จลุล่วงเราจะกำหนดให้อีกฝ่ายไม่มีสิทธิ์ในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะใด ๆ ก็ตาม และต้องลบข้อมูลที่เคยได้รับไปทั้งหมดอย่างสมบูรณ์

5. สิทธิส่วนบุคคลของคุณ

5.1 คุณมีสิทธิส่วนบุคคลหลายประการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามบทบัญญัติของ GDPR สำหรับคุณที่อาศัยอยู่ในเขต EU คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เราประมวลผล ทั้งการแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การจำกัดหรือกำหนดขอบเขตที่เราสามารถประมวลผลและนำข้อมูลของคุณไปใช้งานได้ และคุณมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสิทธิในการได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความเสี่ยงและมีความเป็นไปได้ที่จะถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวใด ๆ และเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของคุณได้อย่างเต็มที่คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy.europe@pirelli.com นอกจากนี้คุณยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศของคุณเกี่ยวกับการบังคับใข้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถตอบสนองทุกคำขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราเชื่อว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดความคุ้มครองทางกฎหมายหรือสิทธิของผู้อื่น

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ดังนี้:

(i) ตราบเท่าที่บัญชีของคุณใช้งานอยู่(ถ้ามี)

(ii) เป็นระยะเวลา 1 ปี (หนึ่งปี) นับจากครั้งล่าสุดที่เราได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูล และ/หรือ ขอความช่วยเหลือจากคุณเท่านั้น

(iii) สำหรับระยะเวลาที่ได้รับการร้องขอโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในยุโรปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมพิเศษ งานอีเวนต์ งานเปิดตัว หรือการประกวดแข่งขันต่าง ๆ

(iv) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นระยะเวลา 2 ปี(สองปี) หลังจากการติดต่อสื่อสารกับทาง Pirelli ครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลง เว้นเสียแต่ว่าคุณร้องขอให้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เช่น การแก้ไขข้อพิพาท และการบังคับใช้สิทธิ์ของเรา (โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปกป้องเท่านั้น) เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอของคุณหากได้รับอนุญาตภายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

7. การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์

7.1 บริษัท Pirelli และกลุ่มบริษัทในเครือ Pirelli ที่ดำเนินงานอยู่ในทวีปยุโรปจะได้รับสิทธิ์ในการส่งอีเมลส่งเสริมการขาย (รวมถึงจดหมายข่าว) และการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ให้แก่คุณ บนพื้นฐานของการให้ความยินยอมจากคุณเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งคุณสามารถกำหนดขอบเขตของการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่ Pirelli สามารถส่งให้กับคุณได้ตลอดเวลา หากต้องการปฏิเสธการรับอีเมลเชิงพาณิชย์ในอนาคตคุณสามารถคลิกที่ลิงค์ "unsubscribe" ที่ด้านล่างของอีเมลใด ๆ ที่ Pirelli ส่งถึงคุณได้อย่างง่ายดาย

8. สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

8.1 Pirelli จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนระบบไอทีซึ่งตั้งอยู่ทั่วภาคพื้นยุโรป

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

9.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลโดย Pirelli เคุณั้น เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ และขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยบุคคลที่สามทั้งหมด ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลใด ๆ แก่บุคคลที่สาม

10. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 เรามีโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้หรือการเปิดเผยที่ไม่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต และการสร้างความเสียหายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และความเสียหายจากอุบัติเหตุ เราอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลของเราได้เมื่อจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ในการนำไปใช้อย่างเคร่งครัด

10.2 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณเอาไว้ในที่ปลอดภัยและเราขอแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านที่ความเป็นเอกลักษณ์สำหรับเว็บไซต์ของเราซึ่งแตกต่างจากรหัสผ่านที่คุณใช้กับเว็บไซต์อื่น ๆ

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

11.1 ข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นเหตุให้นโยบายและระเบียบการของเราอยู่ภายใต้การทบทวนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว แต่เราจะไม่ลดทอนสิทธิ์ที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของคุณหากคุณไม่ยินยอม วันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดจะปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้า

12. วิธีการติดต่อเรา

12.1 หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากคุณมีความประสงค์ที่จะตรวจทานแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราใช้งานอยู่ กรุณาติดต่อ:privacy.europe@pirelli.com