Metzeler

ข้อมูลด้านกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์ของ Pirelli คือการบริการข้อมูลและการติดต่อสื่อสารโดยช่องทางออนไลน์ที่จัดทำโดย Pirelly & C.S.p.A. ("Pirelli") การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ หมายถึงคุณตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกรุณางดเข้าใช้งานหรือดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดในการใช้งาน

หมายเลขลิขสิทธิ์ของเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ Pirelli คือ 1995-2019 Pirelli & C. S.p.A. และทุกเนื้อหาได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์ของ Pirelli ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำการคัดลอก,ทำซ้ำ,ถ่ายโอน,อัพโหลด,ตีพิมพ์หรือแจกจ่ายได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Pirelli เว้นแต่ Pirelli ยินยอมให้คุณจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือทำการพิมพ์เนื้อหาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าเหล่านี้เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น
เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ เครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้คือทรัพย์สินของ PIRELLI หรือบริษัทในเครือ และมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปใช้บนเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ของ Pirelli โดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Pirelli & C. S.p.A. ชื่อ Pirelli หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า PIRELLI ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชื่อเว็บไซต์ (Internet Address) ใด ๆได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Pirelli & C. S.p.A. ก่อน

ข้อยกเว้น

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นโดยสุจริตและ Pirelli เชื่อว่าถูกต้องและเหมาะสม อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ควรจะยึดถือในข้อมูลนั้นโดยทันที หากแต่ควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและความเหมาะสมเพื่อการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้จึงไม่ใช่การรับประกันใด ๆ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติจำเพาะของผลิตภัณฑ์ คือการแสดงถึงความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และข้อมูลอันแสดงถึงการรับประกันใด ๆ ทั้งในส่วนของเงื่อนไขและข้อกำหนดในลักษณะเดียวกันจะได้รับการระบุแยกออกจากกันอย่างชัดเจน Pirelli จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการสูญเสียรายได้, กำไร, ธุรกิจ, สัญญา หรือความนิยมหรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงหรือความเสียหายทางการเงินจากคู่สัญญา ไม่ว่าทั้งจากสัญญาหรือความประมาทอื่น ๆ
ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Pirelli อาจทำการปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ภายในเว็บไซต์โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเช่นกัน

ลิงค์ต่างๆ

Pirelli ไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาที่ถูกสร้างหรือเผยแพร่โดยบุคคลที่สามซึ่งมีลิงค์อยู่บนเว็บไซต์ของ Pirelli หากคุณตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องจัดหามาตรการเพื่อป้องกันไวรัสหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายด้วยตัวคุณเอง ลิงค์ไม่ได้มีความหมายว่า Pirelli เป็นผู้ให้การสนับสนุนหรือเป็นผู้ให้บริการเสนอขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยงข้องกับลิงค์เหล่านั้น

ข้อมูลจากคุณ

คุกกี้ (ตัวอย่างเช่น ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์อาจส่งไปยังที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตของคุณในขณะที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น) สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเว็บไซต์ของเราซึ่งจะแสดงการติดตามรูปแบบการเข้าชมของผู้ใช้งาน หากคุณไม่ต้องการที่จะรับคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อให้เตือนคุณก่อนทำการยอมรับและปฏิเสธคุกกี้เหล่านั้น ทุกครั้งที่เบราว์เซอร์ของคุณแจ้งเตือนคุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้โดยการปิดที่เบราว์เซอร์ของคุณ

กฏหมายและข้อบังคับ

สำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนด และเงื่อนไข และการกระทำที่ครอบคลุมตามกฏหมายแห่งศาลเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จะไม่มีข้อยกเว้นในขอบเขตของอำนาจศาลและต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศอิตาลี Pirelli ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากอิตาลีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนหรือเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ของตนเมื่อเห็นสมควร