Privacybeleid

1. URIDISCHE INFORMATIE

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. De privacy van uw Persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. Dit privacybeleid (het ‘Privacybeleid’) heeft betrekking op en werd uitgewerkt om u te helpen begrijpen hoe wij omgaan met informatie die wij over u verzamelen wanneer u met ons communiceert en met informatie die u ons verstrekt via onze website(s). Pirelli Tyre S.p.A., met hoofdzetel te Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milaan, Italië, nummer belastingcode, btw- en handelsregister Milaan nr. 07211330159 (hierna te noemen ‘Pirelli’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, naargelang het geval), zal optreden als ‘Beheerder’ van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in Sectie 3.

2. VERZAMELING VAN INFORMATIE

2.1 Wij verzamelen persoonsgegevens, die onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder Verordening (EU) 679/2016 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (ook wel aangeduid als ‘AVG’), informatie bevat die kan worden gebruikt om u te identificeren, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - uw voor- en achternaam, adres, postcode, stad, land, staat, telefoonnummer, e-mailadres (hierna ‘Persoonsgegevens’).

Informatie die u ons verstrekt
2.2 We kunnen u verzoeken ons bepaalde Persoonsgegevens over u te verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), en/of wanneer u ons verzoekt contact met u op te nemen, en/of tijdens bepaalde evenementen, voor de doeleinden die in sectie 3 worden uiteengezet. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen uw naam, geboortedatum en -plaats, e-mailadres en alle andere informatie omvatten die u verstrekt wanneer u met ons in contact treedt of wanneer u contact met ons opneemt.

2.3 We kunnen uw naam, contactgegevens, e-mailadres, thuisadres en alle andere informatie die u verstrekt verzamelen wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u een vraag stelt via onze website, wanneer u een bandenregistratieformulier indient of wanneer u contact met ons opneemt.

Technische informatie
2.4 Wanneer u onze website(s) bezoekt, kunnen wij informatie verzamelen waarmee we kunnen nagaan welke computer en browser of welk mobiel apparaat u gebruikt om op het internet te surfen. Deze informatie wordt verzameld door de installatie van kleine tekstbestanden (zogeheten ‘Cookies’) en andere, vergelijkbare informatietechnologietechnieken (die in dit document generisch worden aangeduid als ‘Cookies’). Wanneer u onze website(s) opnieuw bezoekt, stellen de eerder opgeslagen cookies ons onder meer in staat om uw browser te herkennen. Cookies kunnen unieke identifiers, gebruikersvoorkeuren of andere informatie opslaan zoals beschreven in ons Cookiebeleid. Voor andere informatie over de Cookies die we gebruiken, verwijzen we naar ons Cookie Beleid.

3. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

(i) om uw registratie op onze website(s) mogelijk te maken;

(ii) om uw verzoeken om bijstand te beantwoorden;

(iii) om u informatie te verstrekken die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld over nieuwe producten en/of diensten die door Pirelli worden aangeboden;

(iv) om u in staat te stellen deel te nemen aan bepaalde activiteiten, evenementen, initiatieven of prijsvragen.

Voor de doeleinden vermeld in Sectie 3. moeten we uw Persoonsgegevens verwerken om uw verzoek te vervullen. Daarom hebben we geen voorafgaande toestemming van u nodig.

3.2 Pirelli kan uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in Sectie 7 hieronder, zij het enkel op voorwaarde dat u op voorhand toestemming hebt gegeven.

3.3 Het verstrekken van uw Persoonsgegevens gebeurt vrijwillig maar is noodzakelijk voor de toepassing van Sectie 3. Indien u ons uw Persoonsgegevens niet verstrekt, is het voor ons onmogelijk om dergelijke activiteiten uit te voeren.

4. UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen indien toegestaan door de wet of als volgt:

(a) ondernemingen van de Pirelli Groep. Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met Pirelli & C. S.p.A. en/of haar dochterondernemingen die gevestigd zijn in Europa.

(b) Derden (dienstverleners, leveranciers). Indien uw Persoonsgegevens worden verstrekt met het oog op deelname aan activiteiten, evenementen, initiatieven of prijsvragen, kunnen uw Persoonsgegevens ook worden verwerkt door dienstverleners en/of verzekeringsmaatschappijen die door Pirelli zijn aangewezen. Deze derden zijn onderworpen aan geheimhoudingsverklaringen en andere wettelijke beperkingen die hen verbieden om de informatie die wij hen verstrekken te gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de specifieke, daarmee verband houdende werkzaamheden, tenzij u hen uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor aanvullend gebruik. Tenzij anders aangegeven treedt de opdrachtnemer op als Verwerker van Persoonsgegevens.

(c) Zoals toegestaan of vereist door de wet. In bepaalde gevallen kan van ons worden verlangd dat wij Persoonsgegevens verstrekken naar aanleiding van een geldig gerechtelijk bevel, dagvaarding, overheidsonderzoek, of zoals anderszins vereist door de wet. We behouden ons ook het recht voor om activiteiten waarvan we te goeder trouw menen dat ze onwettig zijn of in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, te melden aan wetshandhavingsinstanties. Wij kunnen bepaalde Persoonsgegevens vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke vrijgave redelijkerwijze noodzakelijk is om de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen en onszelf te beschermen, of om fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen, te voorkomen of op andere wijze aan te pakken.

(d) Zakelijke transactie. Indien we van plan zijn om de eigendom van of de controle over al onze activiteiten of diensten te verkopen of over te dragen aan een derde partij, is het mogelijk dat we uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken aan een potentiële koper, zowel voor als na de aankoop. Wij zullen dit doen in overeenstemming met en volgens de wetten inzake gegevensbescherming die op u van toepassing zijn. Indien de verkoop doorgaat, zullen wij in elk geval eisen dat de ontvangende partij op dezelfde manier gebonden is aan de bepalingen van dit Privacybeleid en dat zij uw Persoonsgegevens alleen zal gebruiken en openbaar maken zoals wij ook dat mogen in het kader van dit Privacybeleid. Indien de verkoop niet doorgaat, verplichten wij de potentiële koper om uw Persoonsgegevens op geen enkele manier te gebruiken of openbaar te maken en deze volledig te wissen.

5. UW PRIVACYRECHTEN

5.1 Conform de wetgeving inzake gegevensbescherming die op u van toepassing is, hebt u verschillende privacyrechten. Als u in de EU verblijft, hebt u volgens de AVG-bepalingen het recht om uw gegevens die door ons worden verwerkt te raadplegen, te corrigeren of te wissen en om de verwerking van uw gegevens door ons te beperken. U hebt tevens het recht op meeneembaarheid van uw Persoonsgegevens en het recht om te worden geïnformeerd over mogelijke inbreuken op de beveiliging van uw Persoonsgegevens die uw recht op vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonsgegevens in gevaar kunnen brengen. Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via privacy.dept@pirelli.com. Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in uw land. Het is mogelijk dat wij niet elk verzoek met betrekking tot bepaalde informatie kunnen inwilligen als wij van mening zijn dat dit strijdig is met de wet of andere wettelijke vereisten, of met de rechten van andere betrokkenen.

6. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Wij bewaren uw Persoonsgegevens:

(i) zolang uw account actief is (indien van toepassing);

(ii) gedurende een periode van 1 (één) jaar vanaf ons laatste contact, indien u alleen om informatie en/of assistentie hebt gevraagd;

(iii) gedurende de periode die opgelegd is door de toepasselijke Europese wetten met betrekking tot Persoonsgegevens die zijn verzameld voor specifieke activiteiten, evenementen, initiatieven of wedstrijden;

(iv) voor marketingdoeleinden, gedurende een periode van 2 (twee) jaar vanaf het einde van de laatste communicatie van Pirelli, tenzij u anders verzoekt.

We bewaren uw Persoonsgegevens ook voor zover dat nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen en onze rechten af te dwingen (d.w.z. defensieve doeleinden). Wij zullen uw Persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, indien dit is toegestaan, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming die op u van toepassing is.

7. COMMERCIËLE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

7.1 De in Europa gevestigde ondernemingen van Pirelli en de Pirelli-groep hebben het recht om u alle promotionele e-mails (met inbegrip van nieuwsbrieven) en andere commerciële elektronische communicatie toe te sturen op basis van uw specifieke toestemming voor marketingactiviteiten. U kunt de communicatie die Pirelli u toestuurt altijd beperken. Om toekomstige commerciële e-mails te weigeren, klikt u op de link ‘afmelden’ onderaan elke e-mail die Pirelli u toestuurt.

8. WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

8.1 Pirelli zal uw Persoonsgegevens opslaan op zijn IT-systemen die zich in de Europese Unie bevinden.

9. PRIVACYBELEID VAN DERDEN

9.1 Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van informatie door Pirelli. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites of apps en raden u aan alle toepasselijke voorwaarden, bepalingen en privacybeleid van alle derde partijen te lezen voordat u hen informatie doorgeeft.

10. BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

10.1 Als u minderjarig bent, gelieve ons dan geen Persoonsgegevens over uzelf te verstrekken zonder adequate toestemming van de houder van de ouderlijke macht over u. Als we vernemen dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, zonder toestemming van de houder van de ouderlijke macht, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen. Als u van mening bent dat wij Persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, kunt u contact met ons opnemen via privacy.dept@pirelli.com.

11. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1 Wij hebben beveiligingsprotocollen opgesteld om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging en onopzettelijk verlies. We geven alleen toegang tot onze databases wanneer dat nodig is, en dan onder strikte richtlijnen met betrekking tot het gebruik dat kan worden gemaakt van dergelijke gegevens.

11.2 Het is uw verantwoordelijkheid om uw inloggegevens te beveiligen en wij raden u aan om voor onze website een uniek wachtwoord te gebruiken, dat afwijkt van het wachtwoord dat u op andere websites gebruikt.

12. WIJZIGING VAN PRIVACYBELEID

12.1 De privacywetten en -praktijken evolueren voortdurend. Ons beleid en onze procedures worden daarom continu herzien. Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen, maar we zullen uw rechten onder dit Privacybeleid nooit verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De datum van de laatste herziening van het Privacybeleid wordt bovenaan de pagina vermeld.

13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

13.1 Als u vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, als u uw Persoonsgegevens wilt bekijken of bewerken, of als u ons wilt verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen die zijn opgeslagen in de databases die we actief gebruiken, kunt u contact opnemen met: privacy.dept@pirelli.com.