Juridische informatie

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

De website van Pirelli is een on line informatie- en communicatiedienst die wordt verzorgd door Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli"). Wanneer u deze site gebruikt of materiaal van de site downloadt, gaat u akkoord met de voorwaarden die in deze kennisgeving zijn opgenomen. Gebruik deze site niet wanneer u niet instemt met deze voorwaarden, en download in dat geval ook geen materiaal van deze site.

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Voor de inhoud van de pagina's van de website van Pirelli geldt het Copyright © 1995-2019 Pirelli & C. S.p.A. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de pagina's van de Pirelli website of delen daaruit mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, overgebracht, verzonden, gepubliceerd of verspreid, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pirelli. Pirelli staat wel toe dat u delen van deze pagina's voor eigen gebruik opslaat of afdrukt op uw computer. De handelsmerken en logo's die op deze website worden getoond, zijn het eigendom van Pirelli en de aan haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk de "Pirelli groep" genoemd). Ze mogen niet op andere websites dan die van Pirelli worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pirelli & C. S.p.A. De naam Pirelli of handelsmerken waarin het handelsmerk PIRELLI is opgenomen mogen niet in een Internet-adres worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pirelli & C. S.p.A.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website wordt in goed vertrouwen gegeven en Pirelli gaat ervan uit dat deze correct is. Vertrouw wanneer u producten wilt aanschaffen echter niet op deze informatie, maar vraag om specifieke gegevens over de aard van de producten en de mate waarin ze geschikt zijn voor het doel waarvoor u ze wilt gebruiken. Daarom wordt alle informatie op deze website aangeboden zonder uitdrukkelijke garantievoorwaarden of andere voorwaarden inzake de kwaliteit van de vermelde producten, de geschiktheid van deze producten voor bepaalde doeleinden of het niet schenden van intellectuele eigendomsrechten, en worden alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van dezelfde aard bij dezen uitdrukkelijk uitgesloten. Pirelli is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winst, handel, contracten of goodwill of voor indirecte of financiële verliezen die door een partij worden geleden, voortvloeiend uit een contact met Pirelli, uit nalatigheid of anderszins. De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typefouten voorkomen, en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Pirelli kan ook de producten die op deze website worden beschreven, zonder kennisgeving verbeteren en/of aanpassen.

LINKS

Pirelli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden waarnaar de pagina's van de Pirelli-website een link bieden. Wanneer u een bezoek brengt aan een site via een link, doet u dit op eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid maatregelen te treffen tegen virussen en andere schadelijke elementen. Links betekenen niet dat Pirelli de bedrijven sponsort waarvan producten of diensten op de betreffende pagina's worden beschreven, of dat Pirelli aan dergelijk bedrijven is gelieerd.

VAN U AFKOMSTIGE INFORMATIE

Alle materiaal dat u naar Pirelli stuurt, bijvoorbeeld via e-mail of via pagina's van het World Wide Web, wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn. Pirelli heeft geen enkele verplichting van welke aard dan ook ten aanzien van dergelijk materiaal en is gerechtigd om het zonder beperking te reproduceren, gebruiken, bekend te maken, weer te geven, om te zetten, voor de vervaardiging van afgeleid materiaal aan te wenden of onder anderen te verspreiden. Voorts staat het Pirelli vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken die in dergelijke materialen worden beschreven te gebruiken voor welk doel dan ook, onder meer voor de ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin dergelijk materiaal wordt opgenomen. U garandeert dat dergelijke materialen geschikt zijn voor publicatie en u gaat ermee akkoord Pirelli te vrijwaren wanneer een derde partij maatregelen neemt tegen Pirelli in verband met dergelijk materiaal.

COOKIES

Cookies (d.h. kleine Dateien, die bestimmte Websites an Ihre Adresse abschicken, wenn Sie diese Sites besuchen) können mit dem Ziel, ein Nutzungsmuster aufzuzeichnen, in Ihrer Site abgelegt werden. Op sommige plaatsen op onze site kan een cookie zijn geplaatst (een klein gegevensbestand dat bepaalde websites naar uw adres verzenden wanneer u ze bezoekt), met als doel het gedrag van gebruikers op de site bij te houden. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid van cookies en deze vervolgens kunt weigeren. U kunt ook alle cookies weigeren door deze in uw browser uit te schakelen.

WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Italië, ongeacht eventuele conflicterende wetgeving. Voor alle geschillen, meningsverschillen of aanspraken voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en alle prestaties die onder deze voorwaarden vallen, is bij uitsluiting de rechtbank van Milaan, Italië, bevoegd. Desalniettemin behoudt Pirelli zich het recht voor juridische procedures aan te spannen in andere landen of plaatsen dan Italië of Milaan, om haar belangen te beschermen of haar rechten te bekrachtigen wanneer zij dit gewenst acht.

HANDELSMERKGEGEVENS

Dit is een actueel overzicht van handelsmerken die over de hele wereld eigendom zijn van de Pirelli groep. De Pirelli groep heeft het exclusieve recht, het exclusieve eigendom en het exclusieve belang in en op alle handelsmerken die hieronder worden genoemd. Geen van deze handelsmerken mag op welke manier dan ook door een derde worden gebruikt, tenzij Pirelli & C. S.p.A. deze derde partij daartoe van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend, en slechts overeenkomstig de voorwaarden van een dergelijke toestemming.