Polityka Prywatności

1. INFORMACJE PRAWNE

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 24 maja 2018 r.

1.1 Prywatność Twoich Danych Osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Ta polityka prywatności (“Polityka prywatności”) obejmuje i ma na celu pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy informacje, które zbieramy o Tobie, kiedy wchodzisz w interakcję z nami lub dostarczasz nam przez naszą stronę internetową (y).

1.2 Pirelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035918 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym w wysokości 625 770,85 zł, NIP 113-00-07-780. (zwany dalej “Pirelli”, “my”, “nas” lub “nasz”, odpowiednio) będzie działał jako "Administrator" Twoich Danych Osobowych do celów opisanych w Sekcji 3.

2. GROMADZENIE INFORMACJI

2.1 Gromadzimy dane osobowe, które zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych, w szczególności: - Rozporządzeniem UE 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (określane również jako "RODO") - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1907 ze zm.) - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (j.t. Dz.U.2017 poz. 1219 ze zm.) - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2.2 Gromadzimy dane osobowe, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika: - imię i nazwisko, adres, kod pocztowy / pocztowy, miasto, kraj,, płeć, numer telefonu, adres e-mail (dalej jako "Dane osobowe").

2.3 Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w zakresie koniecznym do ochrony przed roszczeniami lub w zakresie wskazanym w Sekcji 4).

Informacje, które nam przekazujesz
2.4 Możesz zostać poproszony o podanie nam pewnych danych osobowych, wypełniając formularze publikowane na naszych stronach internetowych i/lub kiedy prosisz nas o kontakt, i/ lub podczas niektórych wydarzeń, do celów opisanych w Sekcji 3. Dane osobowe, które nam przekażesz, mogą zawierać twoje imię i nazwisko, płeć, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu podane przez Ciebie podczas interakcji z nami lub kiedy kontaktujesz się z nami.

2.5 Możemy zbierać twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail, adres domowy i, gdy kontaktujesz się z nami, zadajesz zapytanie za pośrednictwem naszej strony internetowej, przesyłasz formularz rejestracji opony lub kontaktujesz się z nami.

Informacje techniczne
2.6 Przeglądając nasze strony internetowe, możemy zbierać informacje, które można wykorzystać do identyfikacji komputera i programu przeglądarki lub dowolnych urządzeń mobilnych używanych do surfowania po Internecie. Są one gromadzone poprzez instalowanie małych plików tekstowych zwanych plikami "Cookies" i innych podobnych technik informatycznych (które są ogólnie wymienione w tym dokumencie jako “Cookies”). Oprócz innych funkcji, gdy ponownie odwiedzasz naszą stronę internetową, zapisane wcześniej pliki cookie pozwalają nam rozpoznać twoją przeglądarkę. Pliki cookie mogą przechowywać unikalne identyfikatory, preferencje użytkownika lub inne informacje opisane w naszych zasadach dotyczących plików cookie.

2.7 W celu uzyskania innych informacji na temat plików cookie, których używamy, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

3. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

(i) aby umożliwić rejestrację na naszej stronie (stronach);

(ii) aby odpowiedzieć na twoje prośby o pomoc;

(iii) aby dostarczyć Ci informacje, o które prosiłeś, na przykład o nowych produktach i/lub usługach oferowanych przez Pirelli;

(iv) aby umożliwić Ci wzięcie udziału w pewnych działaniach, wydarzeniach, inicjatywach lub konkursach.

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych do celów niniejszej Sekcji 3. jest niezbędne do spełnienia Twojego żądania i dlatego nie wymaga Twojej uprzedniej zgody.

3.2 Pirelli może również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingowych, zgodnie z opisem w Sekcji 7 poniżej i pod warunkiem uzyskania Twojej uprzedniej zgody.

3.3 Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów niniejszej Sekcji 3; w przypadku, gdy nie przekażesz nam swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie przeprowadzić takich czynności. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe, jeśli jest to dozwolone przez prawo lub w następujący sposób:

(a) Spółki z grupy Pirelli. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmie Pirelli & C. S.p.A. i/lub jej spółkom zależnym zarejestrowanym w Europie.

(b) Osoby trzecie (Usługodawcy, Dostawcy). W przypadku, gdy Twoje dane osobowe zostaną przekazane w celu wzięcia udziału w działaniach, wydarzeniach, inicjatywach lub konkursach, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez usługodawców i/lub firmy ubezpieczeniowe powierzone przez Pirelli. Te osoby trzecie podlegają umowom o zachowaniu poufności z nami oraz innym ograniczeniom prawnym, które zabraniają wykorzystywania przez nas informacji, które udostępniamy w jakimkolwiek celu innym niż wykonanie konkretnej związanej z tym operacji, chyba że wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Będą one działać, o ile nie określono inaczej, jako przetwarzający dane osobowe.

(c) Jako dozwolone lub wymagane przez prawo. W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do dostarczenia danych osobowych w odpowiedzi na ważne orzeczenie sądowe, wezwanie do stawiennictwa, dochodzenie rządowe lub w inny sposób wymagany przez prawo. Zastrzegamy sobie również prawo do zgłaszania organom ścigania wszelkich działań, które w dobrej wierze uznajemy za niezgodne z prawem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów. Możemy udostępnić określone Dane Osobowe, jeśli uważamy, że takie udostępnienie jest uzasadnione w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa innych osób i nas samych lub w celu wykrycia, zapobieżenia lub innego rozwiązania problemu oszustw, bezpieczeństwa lub problemów technicznych.

(d) Transakcja biznesowa. W przypadku, gdy zamierzamy sprzedać lub przenieść własność lub kontrolę nad jakąkolwiek lub całą naszą działalnością, operacjami lub usługami na rzecz strony trzeciej, możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych potencjalnemu nabywcy zarówno przed zakupem, jak i po nim. Zrobimy to zgodnie z obowiązującymi dla Ciebie przepisami dotyczącymi ochrony danych. W każdym razie, w przypadku, gdy sprzedaż zostanie zakończona, będziemy wymagać, aby strona otrzymująca zgodę wyraziła zgodę na to, że będzie ona w podobny sposób związana postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i że będzie używać i ujawniać Twoje Dane Osobowe, tak jak my jesteśmy do tego uprawnieni niniejszą Polityką prywatności. W przypadku, gdy sprzedaż nie zostanie zakończona, będziemy wymagać od potencjalnego nabywcy, aby nie wykorzystywał lub nie ujawniał danych osobowych w jakikolwiek sposób i aby całkowicie usunął je.

5. TWOJE UPRAWNIENIA

5.1 Masz kilka praw do prywatności zgodnie z obowiązującymi Cię przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli mieszkasz w UE, zgodnie z postanowieniami RODO masz prawo dostępu do swoich danych przetwarzanych przez nas, poprawienia, usunięcia, limitowania/ ograniczenia przetwarzania Twoich danych, które mogą być przez nas wykonywane, i masz prawo do możliwości przenoszenia danych osobowych oraz prawo do otrzymania informacji o wszelkich możliwych naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, które mogą narazić na ryzyko Twoje prawa do poufności i ochrony danych osobowych. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem bok.poland@pirelli.com. Możesz również złożyć skargę do właściwego organu w twoim kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Możemy nie być w stanie uwzględnić każdego żądania dotyczącego pewnych informacji, jeśli uważamy, że naruszałoby to jakiekolwiek prawo lub inny wymóg prawny lub inne prawa osób, których dane dotyczą.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Zachowamy Twoje Dane Osobowe dla:

(i) tak długo jak Twoje konto jest aktywne (jeśli dotyczy);

(ii) przez okres 1 (jednego) roku od ostatniego kontaktu, w przypadku, gdy zażądałeś informacji i/lub pomocy;

(iii) na okres wymagany na mocy obowiązującego prawa europejskiego w odniesieniu do gromadzonych danych osobowych do celów konkretnych działań, wydarzeń, inicjatyw lub konkursów;

(iv) do celów marketingowych przez okres 2 (dwóch) lat od zakończenia ostatniego połączenia z Pirelli, chyba że użytkownik zażąda inaczej.

Zachowamy również Twoje Dane Osobowe, aby zachować zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, rozwiązywać spory i egzekwować nasze prawa (tj.: ochrona przed roszczeniami). Usuniemy Twoje dane osobowe na żądanie, o ile jest to dozwolone, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi Ciebie.

7. KOMERCYJNA KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

7.1 Firmy należące do grupy Pirelli i Pirelli zarejestrowane w Europie będą uprawnione do wysyłania wszelkich promocyjnych wiadomości e-mail (w tym biuletynów) i innych komercyjnych wiadomości elektronicznych na podstawie postanowienia o konkretnej zgodzie na działania marketingowe. Zawsze możesz ograniczyć komunikację wysyłaną przez Pirelli do Ciebie. Aby odrzucić przyszłe komercyjne wiadomości e-mail, po prostu kliknij link "wypisz się" na dole każdej wiadomości e-mail, którą Pirelli Ci wysyła.

8. GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

8.1 Pirelli będzie przechowywać Twoje dane osobowe w swoich systemach informatycznych z siedzibą w Unii Europejskiej. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa spoza obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowej.

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON TRZECICH

9.1 Ta Polityka prywatności dotyczy wyłącznie wykorzystania i ujawnienia informacji przez Pirelli. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności innych witryn lub aplikacji i zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi obowiązującymi zasadami, warunkami i politykami prywatności zapewnianymi przez wszystkie strony trzecie przed przekazaniem im Twoich informacji.

10. OGRANICZENIA DANYCH OSOBOWYCH NIELETNICH

10.1 Jeśli jesteś niepełnoletni, nie dostarczaj nam żadnych danych osobowych bez zgody opiekuna prawnego. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby nieletniej, bez posiadania zgody właściciela odpowiedzialności rodzicielskiej, natychmiast usuniemy tę informację. Jeśli uważasz, że pobraliśmy dane osobowe od osoby nieletniej, skontaktuj się z nami pod adresem privacy.dept.de@pirelli.com.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Posiadamy protokoły bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich Danych Osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym użyciem lub ujawnieniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami oraz bezprawnym zniszczeniem i przypadkową utratą. W razie konieczności zezwalamy na dostęp do naszych baz danych, a następnie ściśle przestrzegamy wytycznych co do wykorzystania tych danych.

11.2 Twoim obowiązkiem jest ochrona bezpieczeństwa Twoich danych logowania i zalecamy używanie unikalnego hasła do naszej strony internetowej, które różni się od hasła, którego możesz używać w innej witrynie.

12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1 Prawa i praktyki dotyczące prywatności stale się rozwijają. Nasze zasady i procedury podlegają ciągłej weryfikacji. Nasza polityka prywatności może się zmieniać od czasu do czasu, ale nie będziemy ograniczać Twoich praw wynikających z niniejszej Politykprywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności znajduje się na górze strony.

13. JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI

13.1 Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz przejrzeć, edytować swoje dane osobowe lub zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych w bazach danych, z których aktywnie korzystamy, prosimy o kontakt na: privacy.dept.de@pirelli.com.